Thông báo về việc tổ chức Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vào Tháng 12/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số:  1189 /TB-CĐKTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

                         

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vào Tháng 12/2021

 

     Căn cứ Lịch trình và các Lịch trình bổ sung việc tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề  quốc gia năm 2021của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

     Căn cứ Giấy chứng nhận số 03/BLĐTBXH-GCNHĐ ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc tổ chức Kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia vào tháng 12/2021 như sau:

I. Các nghề và bậc đánh giá

TT

Nghề

Bậc đánh giá

1

Cơ Điện tử

2,3

2

Công nghệ ô tô

2,3

3

Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm)

2,3

4

Điện Công nghiệp

2,3

5

Điện tử Công nghiệp

2,3

6

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

2,3

II. Đối tượng và Điều kiện tham dự đánh giá

     Đối tượng tham dự đánh giá: Người lao động tại doanh nghiệp, người hoàn thành chương trình cao đẳng, giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

     Điều kiện tham dự đánh giá Bậc 2: Thỏa một trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó, hoặc:

- Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự, hoặc:

- Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề tham dự.

     Điều kiện tham dự đánh giá Bậc 3: Thỏa một trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó, hoặc:

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó, hoặc:

- Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự, hoặc:

- Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề tham dự.

III. Thời gian – Địa điểm đánh giá

     Kỳ đánh giá được tổ chức từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Hồ sơ, Thời gian và địa điểm đăng ký

     Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Phiếu đăng ký theo mẫu (đính kèm), ghi đầy đủ thông tin và dán ảnh (tải Phiếu đăng ký tại địa chỉ: https://hcqt.caothang.edu.vn/bieu-mau/phieu-dang-ky-tham-du-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia.html)

2. Bản sao Bằng cấp hoặc bộ hồ sơ minh chứng kinh nghiệm, thời gian làm việc liên tục tương ứng với bậc đánh giá.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/11/2021 đến 30/11/2021

Địa điểm đăng ký: Phòng Hành chính-Quản trị, Tầng trệt, Nhà E, số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Liên hệ Thầy Lê Hiếu Để,  ĐT: 0938.630097 để được tư vấn, hỗ trợ)

V. Ôn luyện và lệ phí đánh giá

     Trường tổ chức ôn luyện lý thuyết và thực hành cho người tham gia đánh giá nếu có nhu cầu. Mức kinh phí ôn luyện và kinh phí đánh giá mỗi thí sinh cho các nghề, bậc như sau:

TT

Nghề

Bậc

Kinh phí  ôn luyện (đồng)

Kinh phí  đánh giá (đồng)

1

Cơ Điện tử

2,3

2.000.000

3.000.000(*)

2

Công nghệ ô tô

2,3

3

Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm)

2,3

4

Điện Công nghiệp

2,3

5

Điện tử Công nghiệp

2,3

6

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

2,3

     (*) Đối tượng là sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng của Trường CĐKT Cao Thắng trong thời hạn 1 năm từ khi tốt nghiệp thì kinh phí đánh giá là 1.500.000 đồng.

 

 

Hiệu Trưởng

(đã ký)

 

Lê Đình Kha