Thông báo số 440/CĐKTCT-HCQT

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

Số: 440/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

     Căn cứ Công văn 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;

     Căn cứ tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

     1. Sinh viên các lớp học lý thuyết, thực hành đi học lại bình thường tại Trường từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 (theo lịch đào tạo mới cập nhật). Các lớp có lịch thi trong tuần 26 (từ 22/02/2021 đến 27/02/2021) sẽ chuyển sang thi trong tuần 27 (từ 01/3/2021 đến 06/3/2021), giờ thi không thay đổi.

     2. Tất cả giảng viên, viên chức, sinh viên trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thành phố và tạm thời không đến trường. Các sinh viên trên báo cáo tình trạng cá nhân cho giáo viên chủ nhiệm và Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên để được hỗ trợ học tập. Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

     3. Giảng viên, viên chức, sinh viên khi đến trường phải tuân thủ các quy định về kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc và thực hiện khai báo y tế hàng ngày.

     4. Phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay, nước rửa tay sát khuẩn. Bộ phận vệ sinh thực hiện lau các phòng học, phòng thực hành, hành lang, nhà vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn để sẵn sàng đón sinh viên đi học trở lại. Bộ phận bảo vệ tại Trường và Ký túc xá tăng cường kiểm tra người ra vào, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19.

     5. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên rà soát, thống kê thông tin đi lại của sinh viên, kết hợp Phòng Hành chính Quản trị trong công tác giám sát sinh viên thực hiện các biện pháp an toàn, phòng  chống Covid-19.

     Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu VT, HCQT.

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha

============

.:: Thông báo số 440/CĐKTCT-HCQT