Thông báo về việc thay đổi hình thức dạy và học

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 705/CĐKTCT-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi hình thức dạy và học

 

     Căn cứ Công văn 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy-học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

     Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban Chỉ Đạo phòng, chống Covid-19 của Trường ngày 07/5/2021. 

     Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo:

    Kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới:

     1. Các lớp học lý thuyết (kể cả các lớp học kỳ phụ): chuyển sang hình thức học trực tuyến, theo Lịch đào tạo cập nhật, thời khóa biểu không đổi.

     2. Các lớp học thực hành, thí nghiệm, thực tập tốt nghiệp: Học theo kế hoạch của Khoa, Bộ môn, doanh nghiệp.

     3. Khuyến khích giảng viên hướng dẫn trực tuyến các môn Đồ án tốt nghiệp, Bài tập lớn. Nếu giảng viên cần hướng dẫn trực tiếp phải chia làm các nhóm nhỏ, đảm bảo 5K.

     4. Các lớp thuộc Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ chuyển sang hình thức học trực tuyến, theo lịch cụ thể của các Trung tâm. Các lớp đào tạo thuộc Trung tâm thường xuyên – ngắn hạn học, thực hành theo kế hoạch của Trung tâm.

     5. Tạm dừng các hoạt động sau:

- Các lớp tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

- Các lớp đào tạo chuyên đề thuộc chương trình “Cao Thắng vì cộng đồng”.

- Các cuộc thi học thuật cho sinh viên: Cao Thang English Challenge, Olympic Tin học, Tài năng kế toán, Minicar Racing và các cuộc thi khác theo kế hoạch.

- Các hoạt động phong trào cần tập trung đông người của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

     Để công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). Sinh viên trở về nơi ở ngay sau khi kết thúc buổi học, không ở lại trường hay đi đến các nơi khác ngoài trường nếu không cần thiết.

Nơi nhận:

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha