Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần (môn học) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

Số:          /TB-CĐKTCT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi kết thúc học phần (môn học) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 

     Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các học phần còn lại (chưa thi) của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên cụ thể như sau:

I. Học phần tổ chức thi và thời gian thi

1. Các học phần lý thuyết còn lại của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thời gian thi: từ ngày 13/9/2021 đến ngày 26/9/2021 (lịch thi chi tiết được công bố tại website phòng Đào tạo)

2. Các học phần lý thuyết của các lớp học kỳ phụ (được mở trong thời gian hè năm học 2020 - 2021)

Thời gian thi: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 (giảng viên phụ trách giảng dạy bố trí lịch thi và thông báo đến sinh viên).

II. Tổ chức thực hiện

1. Khoa, Bộ môn

- Giao nhiệm vụ cho giảng viên phụ trách học phần phổ biến thông báo này đến sinh viên của các lớp học phần đang phụ trách.

- Phân công giảng viên ra đề thi theo quy định và phù hợp với tính chất thi trực tuyến của học phần.

- Giám sát, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện và lưu dữ liệu minh chứng kỳ thi học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Báo cáo tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thi kịp thời về Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo.

- Tổ chức thi lần 2 (thi lại) theo quy định. Thời gian từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021.

2. Phòng Đào tạo

- Bố trí lịch thi các học phần lý thuyết được quy định tại mục I.1.

- Công bố lịch thi đến các Khoa, Bộ môn và sinh viên.

- Giám sát, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện thi học kỳ của các Khoa/Bộ môn

3. Giảng viên

- Tổ chức ôn tập đối với các lớp học phần phụ trách giảng dạy từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.

- Coi thi các lớp học phần do mình phụ trách giảng dạy, theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Sử dụng ứng dụng Google Classroom hoặc Zoom để thực hiện coi thi theo lịch thi của phòng Đào tạo ban hành, thực hiện theo hướng dẫn đã được Khoa/Bộ môn thống nhất. Hướng dẫn sinh viên cụ thể trong tuần ôn tập trước khi thi học kỳ.

- Đảm bảo thông báo đến các sinh viên về thông tin của lớp thi trực tuyến để sinh viên tham dự thi.

- Thực hiện tổ chức lưu, nộp bài thi và minh chứng theo quy định.

- Thực hiện chấm thi, nộp điểm về Khoa, Bộ môn theo thời hạn quy định.

Lưu ý: Đối với giảng viên có giảng dạy các lớp học kỳ phụ chủ động bố trí và tổ chức thi vào thời gian từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021.

4. Sinh viên

- Chuẩn bị máy tính có trang bị webcam hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet, có hệ thống âm thanh (tương tự như tham dự các lớp học trực tuyến trước đây).

- Trao đổi, liên lạc với giảng viên phụ trách giảng dạy học phần để biết thông tin của các lớp thi trực tuyến.

- Tham dự thi và nộp bài theo quy định.

- Sinh viên thi lần 2 (thi lại) được miễn đóng lệ phí thi lại.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không thể tham dự thi vì lý do khách quan, sinh viên thông báo đến giảng viên giảng dạy để được tư vấn và giải quyết từng trường hợp cụ thể.

     Trên đây là phương án tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giảng viên, Sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kỳ thi an toàn, khách quan, trung thực và đảm bảo được chất lượng.

Nơi nhận:

- Khoa, Bộ môn, Website;

- Lưu: VT, Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG