Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số:  637/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, năm 2021 như sau:

     1. Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên nghỉ vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thứ Tư, mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu (21/4/2021).

     2. Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên nghỉ và nghỉ bù  từ Thứ Sáu (30/4/2021) đến Thứ Hai (3/5/2021). Thứ Ba (4/5/2021) toàn Trường làm việc, học tập lại bình thường.

     Nhà trường yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ:

     - Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế.

     - Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý;

     - Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất;

     - Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Giữ gìn an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

  Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha