Thông báo về hoạt động học tập sau khi nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 198/TB-CĐKTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO

Về hoạt động học tập sau khi nghỉ Tết Nhâm Dần 2022

 

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và tình hình thực tế về phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo về kế hoạch học tập sau Tết Nguyên đán năm 2022 như sau:

1. Đối với khóa 2019, 2020

     Kể từ ngày 14/02/2022:

     Các học phần lý thuyết: Tiếp tục học tập trực tuyến đến khi có thông báo mới.

     Các học phần thực hành, mô đun, thực tập: Học tập trực tiếp tại trường theo Lịch đào tạo cập nhật và thời khóa biểu của Khoa, Bộ môn phụ trách đào tạo.

2. Đối với khóa 2021

     Từ ngày 14/02 đến 19/02/2022:

     Sinh viên chủ động chuẩn bị các điều kiện cho việc học tập trực tiếp tại trường. Sinh viên đến trường theo kế hoạch đón sinh viên khóa mới (P.CTCT-HSSV và GVCN thông báo đến sinh viên).

     Từ ngày 21/02/2022 đến khi có thông báo mới:

     Các học phần lý thuyết: Học tập theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp tại trường và trực tuyến, theo lịch đào tạo cập nhật của trường (giáo viên giảng dạy môn học và GVCN sẽ hướng dẫn cụ thể cho sinh viên).

     Các học phần thực hành, thực tập, mô đun: Học tập trực tiếp tại trường theo Lịch đào tạo cập nhật và thời khóa biểu của Khoa, Bộ môn phụ trách đào tạo.

3. Yêu cầu bắt buộc khi đến học tập, làm việc tại trường

     Người đến trường phải được tiêm ngừa theo quy định của cơ quan y tế, tuân thủ 5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Thực hiện khai báo y tế (quét QR code địa điểm đến), đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VT, Website.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha