Thông báo về việc điều chỉnh hình thức làm việc, học tập tại trường