Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo và lịch thi học kỳ