Thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa và kế hoạch học tập cho Tân sinh viên khóa 2021 - 2024 theo hình thức trực tuyến

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

Số:          /TB-CĐKTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt đầu khóa và kế hoạch học tập cho Tân sinh viên khóa 2021 - 2024 theo hình thức trực tuyến

 

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tổ chức sinh hoạt đầu khóa (SHĐK) và học tập các môn lý thuyết học kỳ I cho tân sinh viên khóa 2021 - 2024 theo hình thức trực tuyến. Nhà trường sẽ chuyển sang hình thức học trực tiếp tại Trường khi được phép của cơ quan y tế và UBND Tp.HCM. Trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và tân sinh viên khóa 2021 cụ thể như sau:

A. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

I. Hình thức và thời gian tổ chức

1. Hình thức: trực tuyến (online).

2. Thời gian sinh hoạt đầu khoá: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021.

Xem lịch học chi tiết tại https://caothang.edu.vn (công bố trước ngày 12/10/2021)

II. Tổ chức thực hiện

1. Tân sinh viên khóa 2021

- Chuẩn bị máy tính có trang bị webcam hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet, có hệ thống âm thanh.

Sử dụng tài khoản Email cá nhân được Nhà trường cung cấp theo định dạng MSSV@caothang.edu.vn để tham dự sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến; tân sinh viên khóa 2021 tra cứu thông tin về mã số sinh viên (MSSV), lớp học, Email cá nhân được Trường cung cấp, Giáo viên chủ nhiệm lớp… tại địa chỉ https://caothang.edu.vn. (công bố trước ngày 12/10/2021)

- Sử dụng ứng dụng Google Meet để tham dự sinh hoạt đầu khóa.

2. Giảng viên chủ nhiệm (GVCN)

- Thực hiện SHĐK cho tân sinh viên theo lớp được phân công chủ nhiệm.

- Nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn của Trường.

- Gởi thông tin đăng nhập vào lớp học trực tuyến cho sinh viên trước 16/10/2021

3. Khoa, Bộ môn

- Hỗ trợ GVCN thực hiện việc SHĐK.

- Giám sát, theo dõi quá trình tổ chức, báo cáo tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện về Ban Giám hiệu.

4. Các đơn vị chức năng trong trường

Chuẩn bị các nội dung: quy chế công tác học sinh sinh viên; quy chế đào tạo và các quy định về học tập; chế độ chính sách dành cho của sinh viên; qui định về ngoại ngữ, tin học; thẻ HSSV…Thông tin đến Khoa/BM và GVCN trước ngày 12/10/2021.

B. KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK1 NĂM HỌC 2021 - 2022

- Thời gian bắt đầu học trực tuyến: từ 25/10/2021

-  Sinh viên xem kế hoạch đào tạo và thời khoá biểu chi tiết tại https://caothang.edu.vn (3 tuần học trực tuyến sẽ có 1 tuần nghỉ để sinh viên kịp làm bài tập và tự ôn bài).

- Sinh viên cần thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp Giảng viên chủ nhiệm lớp.

Nơi nhận:
- Khoa, Bộ môn, Website;
- Lưu: VT, Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG