Phân công trực Trường Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4

và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021

(Kèm theo Thông báo số: 637/TB-CĐKTCT-Hành chính - Quản trị, ngày  13 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng)         

 

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                     (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân       – Trưởng phòng HC-QT             (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Thứ Tư 21/4/2021

8h00-11h30

Nguyễn Thanh An

P. HCQT

0918322893

13h00-16h30

Nguyễn Thanh An

P. HCQT

0918322893

Thứ Sáu 30/4/2021

8h00-11h30

Nguyễn Ngọc Thạnh

K. CKĐL

0918462279

13h00-16h30

Nguyễn Thời Trung

K. CKĐL

0972211217

Thứ Bảy 01/5/2021

8h00-11h30

Nguyễn Quốc Văn

K. CK

0907797139

13h00-16h30

Nguyễn Quốc Văn

K. CK

0907797139

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha