Phân công trực tết Dương lịch năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1954/ CĐKTCT-HCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                      (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Tống Thanh Nhân        – Trưởng phòng HC-QT              (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Sáu 01/01/2021

07h30-11h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ khí

0907797139

13h00-16h30

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ khí

0907797139

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha