Thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa, khóa 2021-2024

THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

Thời gian: Tuần 8 (từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2021)

Chú ý: Sinh viên xem thông tin Giáo Viên Chủ Nhiệm tại: https://portal.caothang.edu.vn và liên hệ với Giáo viên để biết cách vào lớp học.

STT LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
18/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 23/10/2021
1 CĐ CK 21A 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Nguyễn Văn Thông
2 CĐ CK 21B 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Nguyễn Đức Tài (81)
3 CĐ CK 21C 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Nguyễn Tấn Hùng
4 CĐ CK 21D 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Trần Trọng Thuyết
5 CĐ CK 21E   07h20 - 09h50 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Nguyễn Quốc Văn
6 CĐ CĐT 21A 09h05 - 11h30   09h05 - 11h30   09h05 - 11h30   Trần Nguyễn Cảnh Tân
7 CĐ CĐT 21B 13h20 - 15h50   13h20 - 15h50   13h20 - 15h50   Cao Văn Diễn
8 CĐ ÔTÔ 21A 7h30 - 9h45 7h30 - 9h00   7h30 - 9h45     Nguyễn Thời Trung
9 CĐ ÔTÔ 21B 7h30 - 9h45 7h30 - 9h00   7h30 - 9h45     Huỳnh Hoàng Linh
10 CĐ ÔTÔ 21C 7h30 - 9h45 7h30 - 9h00   7h30 - 9h45     Nguyễn Huỳnh Quang Thiện
11 CĐ ÔTÔ 21D 7h30 - 9h45 9h30 - 11h00     7h30 - 9h45   Nguyễn Bá Võ
12 CĐ ÔTÔ 21E 7h30 - 9h45 9h30 - 11h00     7h30 - 9h45   Hồ Thanh Bảo
13 CĐ NL 21A 8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   Lê Đình Trung
14 CĐ NL 21B 13h00 - 15h00   13h00 - 15h00   13h00 - 15h00   Đặng Thị Trúc Linh
15 CĐ NL 21C 8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   Lương Thị Thu Huyền
16 CĐ ĐĐT 21A 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Nguyễn Thị Uyên
17 CĐ ĐĐT 21B 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Phan Đại Nghĩa
18 CĐ ĐĐT 21C 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Lê Phong Phú
19 CĐ ĐĐT 21D 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Nguyễn Bá Nhạ
20 CĐ ĐĐT 21E 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55       Phùng Đức Bảo Châu
21 CĐ ĐĐT 21F 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55       Phạm Văn Mạnh
22 CĐ ĐĐT 21G   09h05 - 11h30 09h05 - 11h30 09h05 - 11h30     Lê Hoàng Diện
23 CĐ ĐKTĐ 21A   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40 Nguyễn Thủy Đăng Thanh
24 CĐ ĐKTĐ 21B   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40 Phan Hồng Thiên
25 CĐ ĐTTT 21A 09h05 - 11h30   09h05 - 11h30   09h05 - 11h30 09h05 - 11h30 Nguyễn Duy Thắng
26 CĐ ĐTTT 21B 09h05 - 11h30   09h05 - 11h30   09h05 - 11h30 09h05 - 11h30 Nguyễn Thiện Thông
27 CĐ TH 21A 8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   Nguyễn Bá Phúc
28 CĐ TH 21B 8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   Nguyễn Thị Thanh Thuận
29 CĐ TH 21C 8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   Nguyễn Thị Ngọc
30 CĐ TH 21D 8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   Phạm Thị Hồng
31 CĐ TH 21E 8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   Nguyễn Vũ Dzũng
32 CĐ KTDN 21A 7h00 - 9h15   7h00 - 9h15   7h00 - 9h15   Lê Thị Thu Bình
33 CĐ KTDN 21B 13h00 - 15h15 13h00 - 15h15   13h00 - 15h15     Trần Thị Mỹ Linh
34 CĐN CGKL 21A 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Lê Đức Phương
35 CĐN CGKL 21B   07h20 - 09h50 07h20 - 09h50   07h20 - 09h50   Nguyễn Thanh Hơn
36 CĐN SCCK 21   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40 08h10 - 10h40   Nguyễn Trọng Anh Tuấn
37 CĐN HÀN 21 08h10 - 10h40   08h10 - 10h40   08h10 - 10h40   Nguyễn Tiến Khang
38 CĐN ÔTÔ 21A 13h00 - 15h15   7h30 - 9h00 13h00 - 15h15     Trần Thanh Bình
39 CĐN ÔTÔ 21B 13h00 - 15h15   7h30 - 9h00 13h00 - 15h15     Nguyễn Đức Trọng
40 CĐN ÔTÔ 21C 13h00 - 15h15   9h30 - 11h00   13h00 - 15h15   Ngô Phi Long
41 CĐN ÔTÔ 21D 13h00 - 15h15   9h30 - 11h00   13h00 - 15h15   Trần Minh Tài
42 CĐN KTML 21A   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00 Trần Quang Danh
43 CĐN KTML 21B   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00   8h00 - 10h00 Nguyễn Hữu Thành
44 CĐN KTML 21C   13h00 - 15h00   13h00 - 15h00   13h00 - 15h00 Mai Xuân Điều
45 CĐN ĐCN 21A 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Phùng Văn Biển
46 CĐN ĐCN 21B 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Đặng Thanh Tùng
47 CĐN ĐCN 21C 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Lâm Hoàng Cát Tiên
48 CĐN ĐCN 21D 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Phạm Văn Nghĩa
49 CĐN ĐCN 21E 8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   8h10 - 10h40   Đào Quang Hoàng
50 CĐN ĐTCN 21A 09h05 - 11h30 09h05 - 11h30 09h05 - 11h30       Văn Công Vương Tùng
51 CĐN ĐTCN 21B 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55 12h30 - 14h55       Hồ Văn Thới
52 CĐN QTM 21A   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30 Vũ Đình Bảo
53 CĐN QTM 21B   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30 Trần Quang Khải
54 CĐN SCMT 21A   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30 Trần Thị Đặng
55 CĐN SCMT 21B   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30   8h00 - 10h30 Đinh Nguyễn Bá Tài