Thông báo về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 681/CĐKTCT-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp

tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

     Căn cứ Công văn 2167/BCT-TCCB ngày 19/4/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

     Căn cứ tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo như sau:

  1. Kích hoạt lại các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế, nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
  2. Các Khoa, Phòng cập nhật thông tin các địa phương giảng viên, viên chức đã đi, đến, về trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021. Báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Trường các phát sinh liên quan đến dịch bệnh nếu có.
  3. Phòng Hành chính Quản trị rà soát, bổ sung đầy đủ nước sát khuẩn tay, xà phòng rửa tay, khẩu trang và các phương tiện phòng chống dịch khác. Tổ bảo vệ tăng cường kiểm tra thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đối với khách đến liên hệ công tác tại Trường và Ký túc xá.
  4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường rà soát các phương án xử lý khi có trường hợp có dấu hiệu hoặc liên quan đến dịch bệnh do Covid-19.

Để công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu VT, HCQT.

 

(Đã ký)

Lê Đình Kha