THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn cho tân sinh viên khóa 2021 - 2024 sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

   Số:  1103B  /TB-CĐKTCT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cho tân sinh viên khóa 2021 - 2024 sinh hoạt đầu khóa 

theo hình thức trực tuyến

 

Nhà trường hướng dẫn tân sinh viên khóa 2021 - 2024 sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến, như sau:

1. Hình thức sinh hoạt đầu khóa: trực tuyến (online)

2. Thời gian sinh hoạt đầu khoá: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021.

Xem lịch học chi tiết tại https://caothang.edu.vn/thoi-khoa-bieu-sinh-hoat-dau-khoa-k21.html

3. Tra cứu thông tin sinh viên, sinh viên truy cập vào https://portal.caothang.edu.vn sử dụng tài khoản Mã hồ sơ tuyển sinh (hoặc mã SV) và mật khẩu là số CMND/CCCD của sinh viên để đăng nhập.

4. Tham dự sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến: sử dụng email có định dạng MSSV@caothang.edu.vn, đã được cấp cho SV để tham dự các lớp học.

Lưu ý:

- Tân sinh viên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm (số điện thoại và email của giáo viên chủ nhiệm được thông tin đến SV trong https://portal.caothang.edu.vn).

- Giáo viên chủ nhiệm sẽ cung cấp link sinh hoạt đầu khóa đến sinh viên. Sinh viên thường xuyên theo dõi email MSSV@caothang.edu.vn mà nhà trường cung cấp để nhận thông tin mới nhất.

Nơi nhận:

- Khoa, Bộ môn, Website;

- Lưu: VT, Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO