Thông báo Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1424/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022 như sau:

     Cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên toàn Trường nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ bù Tết Dương lịch từ ngày thứ Bảy, (01/01/2022) đến hết ngày thứ Hai (03/01/2022).

     Trong thời gian trước, trong và sau nghỉ Lễ, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối tuân thủ theo quy định của cơ quan chức năng về giãn cách, đi lại.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn điện, nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường, kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất.

     Bộ phận Quản lý ký túc xá tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị trong Trường;                                                       

- Lưu: VT, HCQT                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha