Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1037/TB-CĐKTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021

 

     Căn cứ Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ lao động –Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021 như sau:

     Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghỉ từ Thứ Năm (02/9/2021) đến Chủ Nhật (05/9/2021).

     Trong thời gian trước, trong và sau nghỉ Lễ, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối tuân thủ theo quy định của cơ quan chức năng về giãn cách, đi lại.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn điện, nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường, kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất.

     Bộ phận Quản lý ký túc xá tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: VT, P.HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha