Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 430/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 như sau:

     Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên nghỉ và nghỉ bù từ Chủ Nhật (10/4/2022) đến Thứ Hai (11/4/2022). Toàn Trường làm việc, học tập lại bình thường theo kế hoạch và lịch đào tạo từ Thứ Ba (12/4/2022).

     Trong thời gian trước, trong và sau nghỉ Lễ, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối tuân thủ theo quy định của cơ quan chức năng về giãn cách, đi lại.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn điện, nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường, kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất.

     Bộ phận Quản lý ký túc xá tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

  Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 4.334
Tuần này: 30.315
Tháng này: 50.697
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9