Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1118/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 như sau:

     Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

     Trong thời gian trước, trong và sau nghỉ Lễ, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn điện, nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường, kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất.

     Bộ phận Quản lý ký túc xá tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha