Phân công trực lễ quốc khánh 02/9/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHÂN CÔNG TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2022


Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                       (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Tống Thanh Nhân        – Trưởng phòng HC-QT               (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Năm 01/9/2022

07h30-11h00

Nguyễn Võ Công Khanh

Khoa CNTT

0987 825 954

13h00-16h30

Nguyễn Võ Công Khanh

Khoa CNTT

0987 825 954

Thứ Sáu 02/9/2022

07h30-11h00

Nguyễn Hữu Vân

Khoa GDĐC

0918 734 536

13h00-16h30

Nguyễn Hữu Vân

Khoa GDĐC

0918 734 536

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha