Thông báo Kế hoạch nhập học Sinh viên Khóa 2022-2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Kế hoạch nhập học Sinh viên Khóa 2022-2025

 

     Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo đến Sinh viên Khóa 2022-2025 (Thí sinh trúng tuyển đã nộp kinh phí đào tạo) về kế hoạch nhập học như sau:

 

I/ Thời gian:

1. Chuẩn bị nhập học:

- Sinh viên Cao Đẳng Các Ngành nhận lớp và đăng ký đồng phục, bảng tên, sổ tay, giấy xác nhận là sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự, v.v… từ ngày 12/9/2022 (Lịch chi tiết kèm theo)

- Sinh viên Cao Đẳng Các Nghề nhận lớp và đăng ký đồng phục, bảng tên, sổ tay, giấy xác nhận là sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự, v.v… từ ngày 15/9/2022 (Lịch chi tiết kèm theo)

2. Học quy chế đầu khóa:

- Sinh viên Cao Đẳng Các Ngành học quy chế đầu khóa từ ngày 19/9/2022 (Lịch học quy chế đầu khóa kèm theo).

- Sinh viên Cao Đẳng Các Nghề học quy chế đầu khóa từ ngày 26/9/2022 (Lịch học quy chế đầu khóa kèm theo).

 

II/ Địa điểm:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Số 65 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Hội đồng tuyển sinh;
- Các đơn vị Phòng, Khoa;
- Website Trường;
- Lưu: VT, CTCT HSSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung

 

======
.:: Lịch nhận lớp Cao đẳng các ngành - khóa 2022-2025
.:: Lịch nhận lớp Cao đẳng các nghề - khóa 2022-2025
.:: Lịch học quy chế đầu khóa Cao đẳng các ngành - khóa 2022-2025
.:: Lịch học quy chế đầu khóa Cao đẳng các nghề - khóa 2022-2025