Thông báo về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2022-2025

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2022-2025

     Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của Sinh viên, nhà trường đã cấp tài khoản email có dạng MSSV@caothang.edu.vn (gọi tắt là email sinh viên) cho tất cả Sinh viên Khóa 2022-2025. Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến Sinh viên việc quản lý và sử dụng email sinh viên như sau:

1. Thông tin tài khoản email sinh viên:

Mỗi Sinh viên được cấp một tài khoản email có định dạng là:

- Tên đăng nhập (Account): MSSV@caothang.edu.vn  (MSSV là mã số sinh viên)

- Mật khẩu mặc định (Password): số chứng minh nhân dân/căn cước công dân

(Trong trường hợp không có thông tin về số CMND/CCCD của Sinh viên thì mật khẩu mặc định là Mã số sinh viên)

* Ví dụ: Sinh viên tên Nguyễn Văn A có Mã số sinh viên: 0301221001 và số chứng minh nhân dân: 025345678, Sinh viên vào trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Safari, Internet explorer…) truy cập trang Google Mail qua địa chỉ: https://gmail.com, thông tin đăng nhập email sinh viên là:

Tên đăng nhập: 0301221001@caothang.edu.vn

Mật khẩu mặc định: 025345678

2. Quy định sử dụng email sinh viên:

- Sau khi đăng nhập lần đầu tiên thành công, Sinh viên cần thay đổi mật khẩu email để đảm bảo an toàn tài khoản.

- Sinh viên cần có trách nhiệm về các nội dung email của mình.

- Email sinh viên được sử dụng để liên hệ với với Giảng viên, các đơn vị trong nhà trường; đăng ký vào các hệ thống phục vụ việc học tập, rèn luyện của Sinh viên...

- Trong quá trình sử dụng, nếu Sinh viên quên mật khẩu (Password) hoặc gặp khó khăn vui lòng điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: http://bit.ly/ckc-QuenMatKhauMail

 Nơi nhận:
- Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Các lớp, HSSV (thực hiện);
- Lưu: VT, CTCT-HSSV.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trương Quang Trung