Phân công trực tết dương lịch năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                       (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Tống Thanh Nhân        – Trưởng phòng HC-QT              (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Chủ nhật 01/01/2023

07h30-11h00

Lữ Cao Tiến

Khoa CNTT

 

090 2929 661

 

13h00-16h30

Lữ Cao Tiến

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG                    

                                                        (Đã ký)                          

Lê Đình Kha