Phân Công Trực Tết Quý Mão 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 192/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 01 năm 2023

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT QUÝ MÃO 2023

Trực Lãnh đạo:

 - Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu Trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

 - Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu Trưởng                    (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân      – Trưởng phòng HC-QT            (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

30 Tết

(Thứ Bảy 21/01/2023)

07h30-11h30

Nguyễn Ngọc Thạnh

Trưởng Khoa, Khoa CKĐL

0918 462 279

13h00-17h00

Nguyễn Ngọc Thạnh

Trưởng Khoa, Khoa CKĐL

0918 462 279

Mùng 1 Tết

(Chủ Nhật 22/01/2023)

07h30-11h30

Nguyễn Quốc Văn

Trưởng Khoa, Khoa Cơ Khí

0907 797 139

13h00-17h00

Nguyễn Quốc Văn

Trưởng Khoa, Khoa Cơ Khí

0907 797 139

Mùng 2 Tết

(Thứ Hai 23/01/2023)

07h30-11h30

Nguyễn Thanh An

P. Trưởng Phòng, Phòng HC-QT

0918 322 893

13h00-17h00

Tống Thanh Nhân

Trưởng Phòng, Phòng HC-QT

0908 407 812

Mùng 3 Tết

(Thứ Ba 24/01/2023)

07h30-11h30

Lê Quang Huy

Trưởng Khoa, Khoa CNNL

0903 775 152

13h00-17h00

Lê Quang Huy

Trưởng Khoa, Khoa CNNL

0903 775 152

Lưu ý: Phòng Hành chính - Quản trị phân công trực an toàn chung.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9