Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

  Số: 545/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày thống nhất đất nước 30/4

và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2023

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 như sau:

     Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên được nghỉ và nghỉ bù từ Thứ Bảy (ngày 29/4/2023) đến hết Thứ Tư (ngày 03/5/2023). Thứ Năm (ngày 04/5/2023), toàn trường làm việc và học tập trở lại bình thường theo kế hoạch và lịch đào tạo.

     Do kỳ nghỉ Lễ kéo dài liên tục trong nhiều ngày, để đảm bảo chất lượng đào tạo, các Khoa, Bộ môn và giảng viên chủ động sắp xếp, bố trí lịch học bù lý thuyết và thực hành phù hợp (nếu có). Các Khoa thông báo lịch học bù đến các phòng chức năng để được hỗ trợ.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn hệ thống điện, hệ thống nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường; kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất. Bộ phận Quản lý ký túc xá phân công trực đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

  Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha