Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

  Số: 1124 /TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2023

 

      Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2023 như sau:

      Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên được nghỉ và nghỉ bù từ Thứ Sáu (ngày 01/9/2023) đến hết Thứ Hai (ngày 04/9/2023). Từ Thứ Ba (ngày 05/9/2023) cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên làm việc và học tập bình thường.

      Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn điện, nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường, kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất.

      Bộ phận Quản lý ký túc xá tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

      Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

  Nơi nhận:

     - Giám hiệu;
     - Các đơn vị trong Trường;
     - Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Đình Kha