Thông báo về việc cấp tài khoản cổng thông tin (portal) cho Sinh viên

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc cấp tài khoản cổng thông tin (portal) cho Sinh viên

     Để thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà trường cấp tài khoản cổng thông tin (gọi tắt là portal) cho tất cả Sinh viên từ ngày nhập học chính thức và sử dụng trong suốt thời gian học tập-rèn luyện tại trường.

     Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo Sinh viên quản lý và sử dụng portal như sau:

1. Thông tin tài khoản portal:

     Sinh viên đăng nhập vào trang web: https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html (hoặc https://caothang.edu.vn -> portal) bằng tài khoản như sau:

- Tên đăng nhập (Account): Mã số sinh viên

- Mật khẩu mặc định (Password): số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

(Trường hợp thiếu số CCCD/CMND thì mật khẩu mặc định là mã số sinh viên)

* Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mã số sinh viên 0301231001 và số căn cước công dân 083304000310, thông tin đăng nhập portal là:

Tên đăng nhập: 0301231001

Mật khẩu mặc định: 083304000310

2. Quy định sử dụng portal:

- Sinh viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản được cấp và các nội dung thông tin của mình trong portal.

- Sinh viên vào portal để xem lịch đào tạo, thời khóa biểu, lịch phòng học, kết quả học tập, kết quả xét rèn luyện; Đăng ký nhận các loại giấy xác nhận, chứng nhận; Phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy và phục vụ trong nhà trường; Nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, v.v…

- Trong quá trình sử dụng, nếu Sinh viên quên mật khẩu (Password) hoặc gặp khó khăn thì liên hệ Phòng Công tác Chính trị-HSSV (gặp trực tiếp Thầy Quản lý sinh viên Khối) để được hỗ trợ.

 Nơi nhận:

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Các lớp, HSSV (thực hiện);

- Lưu: VT, CTCT-HSSV.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trương Quang Trung