Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

----------

  Số: 1714/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023   

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

----------

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 như sau:

     Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên nghỉ vào Thứ Hai (01/01/2024). Thứ Ba (ngày 02/01/2024), toàn trường làm việc và học tập trở lại bình thường theo kế hoạch và lịch đào tạo.

     Phòng Hành chính Quản trị bố trí trực an toàn hệ thống điện, hệ thống nước và phòng, chống cháy nổ tại Trường; kịp thời xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất. Bộ phận Quản lý ký túc xá phân công trực đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ khu vực Ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai để toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

     - Giám hiệu;

     - Các đơn vị trong Trường;

     - Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha