Phân công trực Tết Dương lịch năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

----------

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Tống Thanh Nhân – Phó Hiệu trưởng (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Hai (01/01/2024)

07h30-11h00

Nguyễn Bá Phúc

K.CNTT

0938 880 578

13h00-16h30

Nguyễn Bá Phúc

K.CNTT

0938 880 578

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn chung.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha