Phân công trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

 

Trực Lãnh đạo:    

 - Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu Trưởng                       (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân       – Phó Hiệu Trưởng                      (ĐT: 0908 407 812)

 

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

30 Tết

 (Thứ Sáu, 09/02/2024)

07h30-11h30

Dương Trọng Đính

K.CNTT

0938 415 918

13h00-17h00

Dương Trọng Đính

K.CNTT

0938 415 918

Mùng 1 Tết

(Thứ Bảy, 10/02/2024)

07h30-11h30

Nguyễn Thanh An

P.HCQT

0918 322 893

13h00-17h00

Nguyễn Thanh An

P.HCQT

0918 322 893

Mùng 2 Tết

(Chủ nhật, 11/02/2024)

07h30-11h30

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ Khí

0907 797 139

13h00-17h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ Khí

0907 797 139

Mùng 3 Tết

(Thứ Hai, 12/02/2024)

07h30-11h30

Cao Văn Dương

Khoa GDĐC

0909 182 848

13h00-17h00

Cao Văn Dương

Khoa GDĐC

0909 182 848

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực an toàn chung.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha