Giải thuởng phát triển USAID/Việt Nam Cuộc thi video dành cho sinh viên

 

Mục dích cuộc thi:

a. Kết nối và khuyến khích sự tham gia của sinh viên vào các vấn dề phát triển của Việt Nam; và

b. Nhấn mạnh vai trò của USAID là một trong những dối tác phát triển quan trọng của Việt Nam.

 

Huớng dẫn và Quy dịnh của Cuộc thi:  

 

Tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi phải là một video nguyên bản với dộ dài tối da không quá 3 phút nói về một vấn dề phát triển tại cộng dồng tác giả dang sinh sống (y tế, giáo dục, nông nghiệp, biến dổi khí hậu, ô nhiễm, nâng quyền cho phụ nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, dồng tính, song tính và chuyển giới và các nhóm dễ bị tổn thuong khác, v.v…) và dề xuất giải pháp khắc phục. (Mỗi nguời dự thi/nhóm dự thi chỉ nộp một tác phẩm dự thi; video phải do nguời/nhóm dự thi tự thực hiện. Tác phẩm dự thi có thể là sản phẩm của cá nhân hoặc của một nhóm.) Video dự thi phải có dộ phân giải cao (dịnh dạng HD). Khuyến khích video dự thi có phụ dề (phụ dề bằng tiếng Anh cho video dự thi là tiếng Việt và nguợc lại).  

 

Ðối tuợng tham gia: Sinh viên Việt Nam dang theo học tại các truờng Ðại học, Cao dẳng, Trung cấp và Truờng Dạy nghề tại Việt Nam. Nhân viên của Chính phủ Mỹ và thành viên trong gia dình không duợc tham gia cuộc thi này. Nguời dự thi/nhóm dự thi cần cung cấp thông tin cá nhân và liên hệ bằng cách diền vào mẫu có sẵn theo huớng dẫn duới dây.

        - Thời gian bắt dầu nhận tác phẩm dự thi: Ngày 29 tháng 1 nam 2015 

        - Hạn nộp tác phẩm dự thi: Ngày 28 tháng 4 nam 2015 

Giải thuởng:    Ban giám khảo của USAID/Việt Nam sẽ lựa chọn các video thể hiện tốt nhất chủ dề của cuộc thi và dáp ứng các huớng dẫn và quy dịnh cuộc thi dề ra. Ban tổ chức sẽ trao 3 giải thuởng: 

 

· Giải nhất: Một chiếc laptop MacBook Air và giấy chứng nhận của USAID Việt Nam 

· Giải nhì: Một chiếu diện thoại iPhone 6 và giấy chứng nhận của USAID Việt Nam

· Giải ba: Một máy tính bảng iPad mini và giấy chứng nhận của USAID Việt Nam 

             + Nguời duợc nhận giải thuởng sẽ có co hội tham dự lễ trao giải.

             + USAID có thể trả chi phí di lại trong nuớc dể nguời duợc trao giải có thể dến tham dự lễ trao giải. (Ðối với nhóm duợc trao giải, USAID sẽ chỉ thanh toán chi phí di lại cho một dại diện của nhóm.)

 

Công bố kết quả cuộc thi:  Kết quả cuộc thi sẽ duợc công bố vào ngày 05 tháng 6 nam 2015 trên trang Facebook của

USAID/Việt Nam tại dịa chỉ https://www.facebook.com/USAIDVietnam và những nguời duợc nhận giải thuởng sẽ duợc thông báo qua diện thoại và email.

 

Cách tham gia và gửi tác phẩm video dự thi:  Video dự thi duợc nộp bằng cách dang tải qua Vimeo. Nếu bạn chua có tài khoản Vimeo, hãy khởi tạo một tài khoản mới miễn phí và rất dễ dàng tại dịa chỉ https://vimeo.com/join;

     1. Hãy dến dịa chỉ nhóm của cuộc thi tại https://vimeo.com/groups/usaiddevelopmentcup và tham gia nhóm (join this group);

     2. Ðang tải video dự thi của bạn tại https://vimeo.com/upload 

     3. Sau khi dã hoàn thành dang tải video, nhấn nút vào phần video setting -> “+ Collections” -> lựa chọn ““USAID/DevelopmentCup” trong phần Groups dể chia sẻ video với chúng tôi;

     4. Truớc khi dang tải video dự thi vào nhóm này, bạn hãy chắc chắn nội dung video là do bạn tự thực hiện và chỉ thuộc quyền sở hữu của bạn. Các video có nội dung vi phảm bản quyền sẽ bị coi là không hợp lệ;

     5. Sau khi dang tải video dự thi, hãy nhớ diền các thông tin cá nhân và liên hệ theo duờng link: http://goo.gl/forms/ETNBwBPaZy (cho cá nhân dự thi) hoặc http://goo.gl/forms/qjZ4rwrGdO (cho nhóm dự thi).

Nguồn nhạc miễn phí: http://creativecommons.org/legalmusicforvideos

 

Sở hữu và bản quyền

USAID/Việt Nam giữ quyền sở hữu và bản quyền của tất cả các video dự thi và duợc phép sử dụng các tác phẩm dự thi cho các mục dích phi lợi nhuận.   

 

Ðể biết thêm thông tin: Vui lòng liên hệ với chị Hoàng Nghệ Hà, Cán bộ Chuong trình Nâng cao Nang lực dối tác của USAID/Việt Nam theo dịa chỉ email pcdvietnam@gmail.com.