Cao đẳng Kế Toán Doanh Nghiệp

Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp có khả năng:

- Tư duy logic và biện chứng trong nhìn nhận và giải quyết vấn đề thực tế.

- Chọn phương pháp rèn luyện sức khoẻ phù hợp và có kiến thức cơ bản về Quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu của một công dân có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

- Định vị được các cơ hội và vị trí làm việc.

- Vận dụng và cập nhật kiến thức về hiến pháp, luật thuế, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán.

- Áp dụng được hệ thống chứng từ và tài khoản vào vận hành bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp.

- Liên hệ kiến thức cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Thiết lập, xử lý, lưu chuyển và bảo quản hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán.

- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác cho doanh nghiệp.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu,…).

- Ứng dụng excel trong hạch toán kế toán và sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm hạch toán kế toán.

-  Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ.

- Ý thức được sự cần thiết phải học tập thường xuyên để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Đọc và nắm được ý nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán bằng tiếng Anh.