Giới thiệu | Giới thiệu chung | Chuẩn đầu ra

Tin Tức | Thông Báo | Lịch Công Tác Tuần | Video clips | Tin Cao Thắng

     Để thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà trường cấp tài khoản cổng thông tin (gọi tắt là portal) cho tất cả Sinh viên từ ngày nhập học chính thức và sử dụng trong suốt thời gian học tập-rèn luyện tại trường.
  • Thông báo về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2023-2026
  • Sinh viên Nhật sang Việt Nam học nghề
  • Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tổ chức ngày Hội kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023
  • Lễ Tổng Kết Và Trao Bằng Tốt Nghiệp Năm 2023
  • E-Learning

    Tin tức từ Phòng - Khoa