Sơ đồ tổ chức Trường CĐKT Cao Thắng

Ban Giám Hiệu:

TS. LÊ ĐÌNH KHA

Hiệu Trưởng

Email: ledinhkha@caothang.edu.vn

 

 

ThS. TRƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Hiệu trưởng

Email: truongquangtrung@caothang.edu.vn

 

 

TS. TỐNG THANH NHÂN

Phó Hiệu trưởng

Email: tongthanhnhan@caothang.edu.vn

 

 

 

Sơ Đồ Tổ Chức:

sơ đồ tổ chức trường cao thắng