Sơ đồ tổ chức Trường CĐKT Cao Thắng

Ban Giám Hiệu:

TS. LÊ ĐÌNH KHA

Hiệu Trưởng

Email: ledinhkha@caothang.edu.vn

 

 

ThS. TRƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Hiệu trưởng

Email: truongquangtrung@caothang.edu.vn

 

 

ThS. NGUYỄN CÔNG THÀNH

Phó Hiệu trưởng

Email: congthanh@caothang.edu.vn

 

 

 

Sơ Đồ Tổ Chức:

sơ đồ tổ chức trường cao thắng

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9