Đội ngũ giảng viên, công nhân viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Lãnh đạo nhà trường

 

Viên chức các phòng ban

 

Tập thể nữ CBVC

 

Giảng viên khoa cơ khí

 

Giảng viên khoa cơ khí động lực

 

Giảng viên khoa điện tử - tin học

 

Giảng viên khoa điện - điện lạnh

 

Giảng viên khoa giáo dục đại cương

 

Giảng viên bộ môn kinh kế