Thông báo về việc XÉT TUYỂN THẲNG vào trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2024