TCCN Tin Học

Ngày tạo: 15/10/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tính tổ chức kỷ luật; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-         Có trình độ A tiếng Anh; có trình độ tiếng Anh chuyên ngành để đọc dịch tài liệu phục vụ cho công việc, học tập lên cao.
-         Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin: Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế và bảo mật hệ thống mạng, … tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới.
Kỹ năng
-         Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến.
-         Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật hệ thống mạng.
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.
-         Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.
-         Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.
-         Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, trau rồi để nâng cao năng lực bản thân và hiệu quả công việc
-         Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học.
-         Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.