TCCN Chế Tạo Cơ Khí

- Giải thích được các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra trong kỹ thuật cơ khí.

- Phân tích và chỉ ra được nguyên nhân những vấn đề xảy ra trong gia công cơ khí.

- Lựa chọn được các phương án về gia công cơ khí và công nghệ hiện đại phù hợp khi giải quyết những vấn trong ngành gia công cơ khí.

- Vận hành được các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong việc thực hiện các hoạt động gia công cơ khí.

- Làm việc nhóm hiệu quả.

- Xác định và sử dụng được tài liệu tra cứu thích hợp trong gia công cơ khí.

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.