Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo chuẩn ABET

Bản báo cáo tự đánh giá bao gồm 5 phần chính: thông tin chung, mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra của chương trình, phát triển liên tục và các môn học bắt buộc.


Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành phải được gắn với tầm nhìn và sứ mệnh chung của Nhà trường. Trong các buổi tập huấn trước đây, các giảng viên đã được tập huấn về viết mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo.

Bộ tiêu chuẩn của ABET có tám tiêu chuẩn chung: sinh viên, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cải tiến liên tục, nội dung chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo, sự hỗ trợ của hệ thống đối với chương trình. Ngoài ra, mỗi chương trình đào tạo có các tiêu chuẩn riêng liên quan đến kiến thức, năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.

Hiện nay, trên thế giới đã có trên 3.100 chương trình đào tạo của 670 trường ĐH ở 24 nước được kiểm định bởi ABET.

ABET là bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo do Hiệp hội ngành nghề của Mỹ đưa ra từ năm 1932. Đây là một tổ chức kiểm định có uy tín trong cộng đồng quốc tế, được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định ĐH của Mỹ và các tổ chức kiểm định khác.

TB.