HTV đưa tin Mini Car racing lần 4 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng