HTV - Mini Car Racing lần 3 Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng