Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

CHUẨN ĐẦU RA (SOs)

Sinh viên ngay khi vừa tốt nghiệp có khả năng:

1. Vận dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại của toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết tốt các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.

2. Có khả năng hỗ trợ tính toán và thiết kế các hệ thống, cụm chi tiết trong lĩnh vực Ô tô.

3. Có khả năng giao tiếp (viết, nói và đọc bảng vẽ, lập bản biểu) trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng xác định và sử dụng tài liệu phù hợp.

4. Có khả năng tiến hành kiểm tra, đo lường, thí nghiệm và phân tích, giải thích kết quả.

5. Hoạt động hiệu quả như thành viên của một nhóm kỹ thuật.

6. Vận dụng tiếng anh trong nhiều tình huống khác nhau.