Cao đẳng Cao đẳng Kế Toán

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

- Ứng dụng kiến thức toán học, tin học, pháp luật và chuyên ngành giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Kế toán – tài chính.

- Vận dụng kiến thức khối ngành và cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp.

- Lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng các phương pháp kế toán để hạch toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán, thuế.

- Xác định và phân tích các chỉ tiêu tài chính để ra quyết định hiệu quả.

- Làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

- Ý thức được sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, ngoại ngữ) và rèn luyện sức khỏe để phát triển sự nghiệp sau này của bản thân.

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến công việc.