Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Chuẩn đầu ra sinh viên

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ Nhiệt

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành.

SO2: Có khả năng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật các hệ thống, thiết bị hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành.

SO3: Có khả năng áp dụng các giao tiếp bằng văn bản, bằng thuyết trình và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật thích hợp.

SO4: Có khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm liên quan đến chuyên ngành; có khả năng phân tích và làm làm rõ kết quả đo và thí nghiệm.

SO5: Có khả năng trở thành thành viên hoạt động hiệu quả trong nhóm kỹ thuật.