Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số : 929 / TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2017

 

         Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2017 như sau:

         Ngày 02 tháng 09 năm 2017 là thứ Bảy. Cán bộ, viên chức và HS-SV nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 04 tháng 09 năm 2017. (Ngày 05 tháng 09 năm 2017 các lớp học bình thường)

         Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Lễ, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập. Kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng chống cháy nổ toàn bộ khu vực mình quản lý. Bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm chế độ giao ca.

        Các đơn vị triển khai thực hiện các quy định trên./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị phòng, khoa;

- Bộ phận KTX;

- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kỹ)

 

Đào Khánh Dư

===================================
.:: Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2017 ::.
===================================


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9