Phân công trực tết Định Dậu 2017

 BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 01 năm 2017

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017

 

Trực Lãnh Đạo:  Đ/c: Nguyễn Công Thành  - Phó Hiệu Trưởng (0903610888)

                             Đ/c: Trương Quang Trung - TP. CTCT-HSSV  (0918425094)

                             Đ/c: Lê Đình Kha – Trưởng phòng TC-HC (0903825915)

 

Ngày

Thời gian

Cán Bộ Đơn Vị

27/01/2017

(30 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Bá Phúc

Chiều từ 15 giờ đến 20 giờ

Nguyễn Bá Phúc

28/01/2017

(01 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Trương Nam Trung

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Trương Nam Trung

29/01/2017

(02 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Thời Trung

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Nguyễn Văn Thuận

30/01/2017

(03 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Lê Quang Huy

Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ

Ngô Thị Thanh Bình

Lưu ý: Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Thành

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9