Video clips

Ngày: 25-12-2019 | Lượt xem: 550
Phóng sự của ANTV về nhóm sinh viên Tình Nguyện Cao Thắng
Ngày: 06-11-2019 | Lượt xem: 468
Ngày: 09-03-2019 | Lượt xem: 2381
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong 10 văn phòng trên cả nước được dự án Văn Phòng Xanh (Viện Công Nghệ Châu Á) cấp Chứng nhận.
Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 1568
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 4
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9