Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2014

Đề tài:  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô huấn luyên phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí Ôtô

Chủ nhiệm đề tài           : LÊ QUANG HUY

Thành viên nghiên cứu : TRƯƠNG HỒNG ANH - NGUYỄN HỮU QUYỀN - NGÔ THỊ MINH HIẾU

alt

alt

Hình ảnh tư liệu -LÊTRUNG


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9