Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2014

Đề tài:  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô huấn luyên phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí Ôtô

Chủ nhiệm đề tài           : LÊ QUANG HUY

Thành viên nghiên cứu : TRƯƠNG HỒNG ANH - NGUYỄN HỮU QUYỀN - NGÔ THỊ MINH HIẾU

alt

alt

Hình ảnh tư liệu -LÊTRUNG