Báo cáo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Thành phố năm 2014

Đề tài : Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sấy bơm điện đa năng tự động các sản phẩm ong mật

Chủ nhiệm đề tài:  TS Vũ Kế Hoạch và TS Lê Anh Đức
Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Thành Phố đã đánh giá đề tài trên thuộc loại : XUẤT SẮC
 


alt


alt


alt

Hình ảnh báo cáo đề tài Nghiên cứu Khoa học


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9