Cao đẳng Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

- Đề xuất các phương án gia công, trang thiết bị máy móc hiện đại khi thực hiện nhiệm vụ gia công cắt gọt.

- Giải thích được các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra trong gia công cơ khí.

- Vận hành được các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong việc thực hiện các hoạt động gia công cắt gọt.

- Đề xuất và khắc phục được những vấn đề xảy ra trong gia công cơ khí.

- Xác định và sử dụng được tài liệu tra cứu thích hợp trong quá trình lập quy trình công nghệ.

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc.

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.

- Làm việc nhóm hiệu quả.