Phân công trực tết canh tý 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                        

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CANH TÝ 2020

 

Trực Lãnh đạo:

 - Đ/c Nguyễn Công Thành        – Phó Hiệu Trưởng          (ĐT: 0903 610 888)

 - Đ/c Trương Quang Trung       – Phó Hiệu Trưởng          (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân            – Trưởng phòng HC-QT   (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

24/01/2020

(30 Tết)

07h30-11h00

Trần Quang Khải

Khoa CNTT

0975 630149

15h00-20h00

Trần Quang Khải

Khoa CNTT

0975 630149

25/01/2020

(Mùng 1 Tết)

07h30-11h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ Khí

0907797139

13h00-16h00

Nguyễn Văn Thông

Khoa Cơ Khí

0932132199

26/01/2020

(Mùng 2 Tết)

07h30-11h00

Nguyễn Bảo Quốc

Khoa Điện-Điện tử

0972246635

13h00-16h00

Hồ Thanh Vũ

Khoa Điện-Điện tử

0903190096

27/01/2020

(Mùng 3 Tết)

07h30-11h00

Trần Thanh Bình

Khoa CK ĐL

0908148107

13h00-16h00

Trần Thanh Bình

Khoa CK ĐL

0908148107

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9